ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) ir viens no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kas izveidots 1975. gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu. ERAF paredzēts biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos; vietējās ekonomikas, tai skaitā tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai; zinātniskajai izpētei un tehnoloģiju attīstībai; vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai; vides aizsardzībai un attīstībai; potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c.