Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā

2017.gada 29.decembrī

2017.gada nogalē – 29.decembrī Ogres tehnikums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/17/I/017.

Projekta „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā” mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā “Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, samazinot primārās enerģijas gada patēriņu un siltumnīcefekta gāzes rādītājus, nodrošinot komforta prasībām atbilstošu mikroklimatu telpās, veidojot mūsdienu prasībām atbilstošus sadzīves apstākļus, ceļot Ogres tehnikuma prestižu un veicinot audzēkņu interesi izvēlēties apgūt profesionālo izglītību.

Lai nodrošinātu 2016.gada 9.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.534 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk tekstā – aktivitātes MK noteikumi) noteiktā specifiskā mērķa sasniegšanu, tiek plānots veikt šādas darbības:

1.būvprojekta aktualizāciju;

2.būvprojekta ekspertīzes nodrošināšanu;

3.dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu, t.sk., būvdarbu veikšanu ēku norobežojošajās konstrukcijās, pagraba grīdas un augšējā stāva pārseguma siltināšanu, būvdarbu autoruzraudzību un būvuzraudzību;

4.publicitātes pasākumu īstenošanu.

Projekta ietvaros sasniedzamie rādītāji un to vērtības:
1) vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei ēkā 71.46 kWh/m2 gadā;

2) primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums – 666.56 MWh/gadā jeb 152.85 KWh/m2 gadā;

3) aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums – 121.799 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 597 818.00 (t.sk. ERAF finansējums ir EUR 508 145.30 un valsts budžeta finansējums EUR 89 672.70), īstenošanas ilgums 2017.gada IV ceturksnis – 2018.gada IV ceturksnis.

 

2018.gada 28.martā

Saskaņā ar 2017.gada 6.septembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Torensberg” Nr. 9-7/06-7 (SAM 4.2.1.2. Nr. 9-9/06-4), sākot ar 2017.gada 16. oktobri tiek īstenoti dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Līdz 2018.gada 28.martam ir veikti nepieciešamie ēkas elementu demontāžas darbi, fasādes un jumta siltināšanas darbi, daļēji nomainīti logi un turpinās ēkas fasādes darbi

Būvdarbu autoruzraudzību nodrošina SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” (līguma Nr. 9-7/06-2, SAM 4.2.1.2. 9-9/06-2), bet būvuzraudzību – SIA “REM PRO” (līguma Nr. 9-7/06-8, SAM 4.2.1.2. 9-9/06-5).

 

2018.gada 27.jūnijā

 

Saskaņā ar 2017.gada 6.septembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Torensberg” Nr. 9-7/06-7 (SAM 4.2.1.2. Nr. 9-9/06-4), kura ietvaros tiek īstenoti arī būvdarbi Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektā „Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”, Nr. 8.1.3.0/16/I/005,

laika posmā no 2018.gada 29.marta līdz 2018.gada 27.jūnijam paveiktais:

 • vispārējie celtniecības darbi 86% apjomā;
 • zemes darbi – 43% apjomā;
 • jumta siltināšanas darbi – 55 % apjomā;
 • pilnībā ielikto jaunie logi – 100%;
 • nosiltināti pamati – 15% apjomā;
 • fasādes siltināšana un apdare – 78% apjomā.

Ņemot vērā nepieciešamās būvprojekta “Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves projekta aktualizācija” izmaiņas, defektu aktus, faktiskos izmaiņu un papildu darbus, kā arī būvdarbus traucējošos apstākļus, plānots pagarināt būvdarbu izpildes termiņu par 3 mēnešiem, tas ir līdz 2018.gada 15.novembrim.

 

2018.gada 28.septembrī

2018.gada 16. jūlija ir noslēgta Vienošanās ar SIA  “Torensberg” par 2017.gada 6.septembra būvdarbu līguma Nr. 9-7/06-7 (SAM 4.2.1.2. Nr. 9-9/06-4) pagarinājumu līdz 2018. gada 15. novembrim.

Laika posmā no 2018.gada 28.jūnija līdz 2018.gada 28.septembrim paveiktais:

 • vispārējie celtniecības darbi 100% apjomā;
 • zemes darbi 100% apjomā;
 • jumta siltināšanas darbi 90 % apjomā;
 • ielikti jaunie logi – 100%;
 • nosiltināti pamati 100% apjomā;
 • nosiltināta fasāde un veikta apdare 95% apjomā;
 • ceļu un laukumu labiekārtošanas darbi 60% apjomā;
 • cokola apdare – 80% apjomā;
 • pandusa izbūve – 90% apjomā.

 

Dienesta viesnīcā tiek īstenoti būvdarbi arī Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta „Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”, Nr. 8.1.3.0/16/I/005, ietvaros, līdz ar to plānots, ka līdz 2018.gada 15.novembrim dienesta viesnīca būs pilnībā modernizēta.

2018.gada 28.decembrī

 

2018.gada 7. novembrī ir noslēgta Vienošanās Nr. 4. un 2018.gada 20.decembrī Nr. 5 ar SIA “Torensberg” par izmaiņām 2017.gada 6.septembra būvdarbu līguma Nr. 9-7/06-7 (SAM 4.2.1.2. Nr. 9-9/06-4) summā, kā arī būvdarbu līguma pagarinājumu līdz 2019. gada 4. janvārim.

2018.gada 20.decembrī Būvniecības valsts kontroles birojs ir izsniedzis aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, kods 18042020740625.

Būvdarbus dienesta viesnīcā veica SIA “TORENSBERG” (līguma Nr. 9-7/06-7, SAM 4.2.1.2. Nr. 9-9/06-4), būvdarbu autoruzraudzību nodrošināja SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” (līguma Nr. 9-7/06-2, SAM 4.2.1.2. 9-9/06-2), bet būvuzraudzību – SIA “REM PRO” (līguma Nr. 9-7/06-8, SAM 4.2.1.2. 9-9/06-5).