Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros

2017.gada 09.janvārī

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Ogres tehnikums 2017. gada 9.janvārī parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.3.0/16/I/005.

 

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/005 „Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (turpmāk tekstā – projekts) mērķis ir Ogres tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

 

Lai nodrošinātu 2016.gada 19.aprīļa ministru kabineta noteikumos Nr.249 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi” noteiktā specifiskā mērķa sasniegšanu, Tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – plāno uzlabot, modernizēt ēku infrastruktūru un iegādāties aprīkojumu, tai skaitā:

1.pārbūvēt Ogres tehnikuma dienesta viesnīcu Aizupēs, nodrošinot telpas ar nepieciešamo aprīkojumu un mēbelēm;

2.pārbūvēt sporta zāli par multifunkcionālu halli, iegādāties nepieciešamo aprīkojumu un sporta inventāru obligātā mācību priekšmeta “Sports” aktivitāšu nodrošināšanai.

 

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Ogres tehnikuma infrastruktūras pilnveidošanu, kas veicinās Eiropas Savienības tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

 

Projekta īstenošanas periods – no 01.01.2017 līdz 31.07.2019 (pilns 31 mēnesis), ar projekta iesnieguma sagatavošanu saistītās darbības uzsāktas 01.08.2016.:

–  īstenota iepirkuma procedūra (id. Nr. OT 2016/10) par tehniskā projekta aktualizēšanu un tālāko autoruzraudzību, kuras rezultātā 09.09.2016. noslēgti līgumi Nr. 9-7/06-1 par tehniskā projekta aktualizāciju un Nr.9-7/06-2 par autoruzraudzību;

–    īstenota iepirkuma procedūra (id. Nr. VIAA 2016/34 ERAF OT), kuras rezultātā 29.12.2016. noslēgts līgums Nr. 9-7/06-3 par būvprojekta „Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas rekonstrukcija” ekspertīzi;

–    16.09.2016. izsludināta iepirkuma procedūra (id. Nr. VIAA 2016/20 ERAF OT) metu konkursam “Ogres tehnikuma multifunkcionālas halles izveides meta izstrāde”.

 

Projekts tiks īstenots Rīgas plānošanas reģionā, Ikšķiles novada pašvaldības teritorijā – „Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 4 960 286,00 (t.sk. ERAF finansējums ir EUR 4 216 243,10 un valsts budžeta finansējums – EUR 744 042,90).

2017.gada 07.aprīlī

Laika posmā no 2017.gada 9.janvāra līdz 7.aprīlim Projekta ietvaros:

–      veikta 09.09.2016 noslēgtā līguma Nr. 9-7/06-1 par tehniskā projekta aktualizāciju izpildes kontrole. Pilnībā aktualizēts būvprojekts dienesta viesnīcas pārbūvei;

–     veikta ekspertīze dienesta viesnīcas būvprojektam un saņemts pozitīvs atzinums;

–     pabeigta iepirkuma procedūra (id. Nr. VIAA 2016/20 ERAF OT) metu konkursam “Ogres tehnikuma multifunkcionālas halles izveides meta izstrāde” un izvēlēts metu konkursa uzvarētājs;

–      veikta tirgus izpēte par pagaidu informatīvā stenda izgatavošanu publicitātes nodrošināšanai, izvēlēts pagaidu informatīvā stenda izgatavotājs, noslēgts līgums par pagaidu informatīvā stenda izgatavošanu.

 

2017.gada 06.jūlijā

Laika posmā no 2017.gada 8.aprīļa līdz 6.jūlijam:

–     09.09.2016. noslēgtā līguma Nr. 9-7/06-1 “Par tehniskā projekta aktualizāciju” ietvaros tika aktualizēts būvprojekts “Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas rekonstrukcija” un saņemta Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Līguma izpildes un būvprojekta aktualizēšanas darbus veica SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”;

–   11.05.2017. izsludināts iepirkums “Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve” VIAA 2017/43 ERAF OT. Dienesta viesnīcas pārbūves darbus plānots uzsākt 2017.gada rudenī;

–    sarunu procedūras “Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (Nr.VIAA 2017/38 ERAF OT) rezultātiem 06.06.2017. noslēgti projektēšanas un autoruzraudzības līgumi. Saskaņā ar noslēgto līgumu būvprojekta izstrādi veiks autoru kolektīvs SIA “ARHITEKTI ĀRGAĻI”, SIA “2B ARHITEKT” un SIA “ADS GEOMETRICAL”. Projektēšanas darbus plānots pabeigt līdz 2018.gada 5.aprīlim.

 

2017.gada 06.oktobrī

 Laika posmā no 2017.gada 7.jūlija līdz 6.oktobrim:

–   iepirkuma “Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve” VIAA 2017/43 ERAF OT ietvaros 2017.gada 6.septembrī tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Torensberg” par Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūvi. Būvdarbiem paredzētais laiks ir 10 mēneši un darbus ir plānots uzsākt 2017.gada oktobrī. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem autoruzraudzību nodrošinās SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” un būvuzraudzību nodrošinās SIA “REM PRO”.

–   06.06.2017. ar autoru kolektīvu SIA “ARHITEKTI ĀRGAĻI”, SIA “2B ARHITEKT” un SIA “ADS GEOMETRICAL” noslēgtā projektēšanas līguma ietvaros notiek Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvprojekta izstrāde. 2017.gada augustā būvprojekts minimālā sastāvā ir saskaņots Izglītības un zinātnes ministrijā un septembrī saņemta Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes būvatļauja projektēšanas nosacījumu izpildei. Projektēšanas darbi norit saskaņā ar projektēšanas līguma nosacījumiem, un tos ir plānots pabeigt līdz 2018.gada 5.aprīlim.

2018.gada 06.janvārī

 Laika posmā no 2017.gada 6.oktobra līdz 2018.gada 6.janvārim:

–   saskaņā ar 2017.gada 6.septembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Torensberg” 2017.gada 16. oktobrī tika uzsākti un tiek turpināti Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves darbi. Šajā laikā saskaņā ar būvprojektu ir veikti nepieciešamie ēkas elementu demontāžas darbi un norit dienesta viesnīcas pārbūves darbi. Būvdarbiem paredzētais laiks ir 10 mēneši, un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem autoruzraudzību nodrošina SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” un būvuzraudzību nodrošina SIA “REM PRO”.

–   Turpinās autoru kolektīva SIA “ARHITEKTI ĀRGAĻI”, SIA “2B ARHITEKT” un SIA “ADS GEOMETRICAL” Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvprojekta izstrāde. 2018.gada janvārī ir paredzēts būvprojektu nodot ekspertīzei, kuru saskaņā ar 2018.gada 5.janvārī noslēgto līgumu nodrošinās SIA “CMB”.

2018.gada 06.aprīlī

Laika posmā no 2018.gada 7.janvāra līdz 2018.gada 6.aprīlim:

–         saskaņā ar 2017.gada 6.septembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Torensberg” 2017.gada 16. oktobrī tika uzsākti un tiek veikti Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves darbi. Laika posmā no 2018.gada 7.janvāra līdz 6.aprīlim ir veikti nepieciešamie ēkas elementu demontāžas darbi un norit dienesta viesnīcas pārbūves darbi: ir veikta starpsienu izbūve, nesošo konstrukciju pastiprināšanas darbi, elektroinstalācijas izbūve, inženierkomunikāciju tīklu montāža. Būvdarbiem paredzētais laiks ir 10 mēneši, t.i., līdz 2018.gada augustam.

Dienesta viesnīcā paralēli tiek īstenots arī darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/017, kuru ietvaros jau ir veikta ēkas logu nomaiņa, fasādes siltināšana, notiek jumta siltināšanas darbi un turpinās ēkas fasādes darbi.

–        Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem autoruzraudzību nodrošina SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” un būvuzraudzību nodrošina SIA “REM PRO”.

–         SAM 8.1.3.projekta ietvaros turpinās Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles jaunbūves būvprojekta izstrāde. Projektēšanas darbus saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu veic autoru kolektīvs SIA “ARHITEKTI ĀRGAĻI”, SIA “2B ARHITEKT” un SIA “ADS GEOMETRICAL”. 2018.gada janvārī jaunbūves būvprojekts ir nodots ekspertīzei, kuru saskaņā ar 2018.gada 5.janvārī noslēgto līgumu nodrošina SIA “CMB”.

2018.gada 06.jūlijā

Laika posmā no 2018.gada 7.aprīļa līdz 2018.gada 6.jūlijam:

–      saskaņā ar 2017.gada 6.septembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Torensberg” turpina veikt Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves darbus. Laika posmā no 2018.gada 7.aprīļa līdz 6.jūlijam ir veikta elektroinstalācijas izbūve, inženierkomunikāciju tīklu, ūdensvada un apkures sistēmas izbūve, grīdu betonēšana un starpsienu izbūve un tiek turpināti iekšējās apdares darbi.

Dienesta viesnīcā paralēli tiek īstenots arī darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/017, kuru ietvaros turpinās fasādes siltināšanas darbi, notiek jumta siltināšanas darbi un turpinās ēkas fasādes darbi.

Būvdarbiem sākotnēji paredzētais laiks ir 10 mēneši, t.i. līdz 2018.gada augustam. Būvdarbi kopumā norit sekmīgi, taču ņemot vērā vairākus būvdarbus ietekmējošos apstākļus, tiek plānots, ka būvdarbi tiks pilnībā pabeigti līdz 2018.gada novembrim.

–     Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem autoruzraudzību nodrošina SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” un būvuzraudzību nodrošina SIA “REM PRO”.

–      SAM 8.1.3.projekta ietvaros ir pabeigta Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvprojekta izstrāde, ir saņemts pozitīvs būvprojekta ekspertīzes slēdziens un būvprojekts ir saskaņots Ikšķiles novada būvvaldē. Projektēšanas darbus saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu veic autoru kolektīvs SIA “ARHITEKTI ĀRGAĻI”, SIA “2B ARHITEKT” un SIA “ADS GEOMETRICAL”, savukārt būvprojekta ekspertīzi veica SIA “CMB”. Maijā ir izsludināts būvdarbu iepirkums, kura ietvaros tuvākajā laikā plānots noslēgt būvdarbu līgumu. Būvdarbiem paredzētais laiks ir 10 mēneši.

2018.gada 5.oktobrī

Laika posmā no 2018.gada 7.jūlija līdz 2018.gada 5.oktobrim:

–     saskaņā ar 2017.gada 6.septembrī noslēgto būvdarbu līgumu SIA “Torensberg” turpina veikt Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves darbus. Laika posmā no 2018.gada 7.jūlija līdz 5.oktobrim tiek veikti iekšējās apdares darbi, gaismekļu, iekšdurvju un mēbeļu montāža.

Dienesta viesnīcā paralēli tiek īstenots arī darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/017, kuru ietvaros turpinās ēkas siltināšanas un fasādes apdares darbi.

Būvdarbu izpildei sākotnēji paredzētais laiks bija 10 mēneši, t.i. līdz 2018.gada augustam. Būvdarbi kopumā norit sekmīgi, taču, ņemot vērā vairākus būvdarbus ietekmējošos apstākļus, pusēm vienojoties, ir noteikts būvdarbu termiņa pagarinājums par 3 mēnešiem – būvdarbus plānots pabeigt līdz 2018.gada 15.novembrim.

–        Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem dienesta viesnīcas pārbūves autoruzraudzību nodrošina SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” un būvuzraudzību – SIA “REM PRO”.

–       2018.gada 18.septembrī ir noslēgts dienesta viesnīcas mēbeļu un aprīkojuma piegādes līgums ar SIA “NV Stils”.

–    SAM 8.1.3.projekta ietvaros ir organizēta Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvprojekta izstrāde, un maijā tika izsludināts būvdarbu iepirkums, kurā saņemti 11 pretendentu piedāvājumi. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem 2018.gada oktobrī ir plānots noslēgt būvdarbu līgumu. Būvdarbiem paredzētais laiks ir 10 mēneši. Projektēšanas darbus saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu veica autoru kolektīvs SIA “ARHITEKTI ĀRGAĻI”, SIA “2B ARHITEKT” un SIA “ADS GEOMETRICAL”, savukārt būvprojekta ekspertīzi veica SIA “CMB”.

2019.gada 7.janvārī

Projektā veiktās darbības laika posmā no 2018.gada 6.oktobra līdz 2019.gada 6.janvārim:

–      Saskaņā ar 2017.gada 6.septembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Torensberg” tika Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves darbi un 2018.gada 20.decembrī būvdarbi tika pabeigti un pārbūvētā dienesta viesnīca nodota ekspluatācijā. Sākotnējais būvdarbu termiņš bija noteikts 10 mēneši -līdz 2018.gada 15.augustam, taču, ņemot vērā ēkas pārbūves darbos radušos sarežģījumus, būvdarbu termiņš tika pagarināts.

Dienesta viesnīcā paralēli tika īstenots arī darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/017, kuru ietvaros veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

Pārbūvētajā dienesta viesnīcā ir paredzētas 281 vieta Ogres tehnikuma audzēkņiem. Tuvākajā laikā plānota dienesta viesnīcas aprīkošana ar mēbelēm un pārējo inventāru, lai pēc iespējas ātrāk dienesta viesnīca būtu pieejama tehnikuma audzēkņiem.

Dienesta viesnīcas pārbūves autoruzraudzību nodrošināja SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” un būvuzraudzību nodrošināja SIA “REM PRO”.

–       Saskaņā ar 2018.gada 18.septembrī noslēgto dienesta viesnīcas mēbeļu un aprīkojuma piegādes līgumu ar SIA “NV Stils” 2018.gada decembrī tika piegādātas nepieciešamās dienesta viesnīcas mēbeles.

–    2018.gada 16. oktobrī tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “BūvKore” par Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvdarbiem. Būvdarbi tika uzsākti 2018.gada 12.novembrī un būvdarbu termiņš ir paredzēts 10 mēneši. Objekta autoruzraudzību saskaņā ar noslēgto līgumu nodrošina autoru kolektīvs SIA “ARHITEKTI ĀRGAĻI”, SIA “2B ARHITEKT” un SIA “ADS GEOMETRICAL”, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”.

2019.gada 7.aprīlī

Projektā veiktās darbības laika posmā no 2018.gada 7.janvāra līdz 2019.gada 6.aprīlim:

–    Saskaņā ar 2018.gada 16. oktobrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “BūvKore” tiek īstenoti Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvdarbi. Šobrīd ir veikta jaunbūves pamatu izbūve, izbūvēti ārējie inženiertīkli un uzsākta metāla konstrukciju montāža. Jaunbūves būvdarbi ir paredzēti trīs būvniecības kārtās, no kurām pirmo- finansiāli apjomīgāko kārtu ir paredzēts finansēt no projekta “Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” finanšu līdzekļiem, savukārt otrās un trešās kārtas izbūve ir paredzēta no Ogres tehnikuma valsts budžeta finanšu līdzekļiem. Būvdarbi kopumā norit sekmīgi un saskaņā ar plānoto būvdarbu grafiku.

Būvdarbi tika uzsākti 2018.gada 12.novembrī un būvdarbu termiņš ir paredzēts 10 mēneši. Objekta autoruzraudzību saskaņā ar noslēgto līgumu nodrošina autoru kolektīvs SIA “ARHITEKTI ĀRGAĻI”, SIA “2B ARHITEKT” un SIA “ADS GEOMETRICAL”, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”.

2019.gada 19.jūnijā

2019.gada 19.jūnijā Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles sienā tika guldīta laika kapsula ar vēstīju nākamajām paaudzēm. Vairāk par pasākumu lasīt šeit.

2019.gada 19.septembrī

Laika posmā no 2019.gada 20.jūnija līdz 2019.gada 19.septembrim:

–        Saskaņā ar 2018.gada 16. oktobrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “BūvKore” tiek īstenoti Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvdarbi. Būvdarbi kopumā norit sekmīgi un objekta nodošana ekspluatācijā ir plānota 2019.gada novembrī. Jaunbūves sienu, starpsienu, jumta, pārsegumu, tribīņu, kāpņu, fasādes un ārējo inženiertīklu būvdarbi ir faktiski pabeigti. Šobrīd tiek turpināti iekšējo inženiertīklu, iekšējās apdares un teritorijas labiekārtošanas darbi. Būvniecības izmaksas ir plānotas 2 218 086.73 EUR (bez PVN) apmērā un līdz 2019.gada septembrim būvdarbu finansiālā izpilde ir 75 %. Būvdarbu beigās ir plānota aprīkojuma iegāde multifunkcionālajai hallei – no Projekta līdzekļiem plānots iegādāties sporta aprīkojumu un garderobes skapji.

–        No 2019.gada jūlija Ogres tehnikumam ir pievienota Rankas teritoriālā struktūrvienība, kura iepriekš atradās Valmieras tehnikuma sastāvā. Līdz ar Rankas struktūrvienības pārņemšanu Ogres tehnikums ir pārņēmis arī Rankas struktūrvienības SAM 8.1.3.projektā plānotās darbības un prioritāro izglītības programmu īstenošanai no Projekta līdzekļiem plānots iegādāties aprīkojumu.

2019.gada 19.decembrī

Projektā īstenotās darbības laika posmā no 2019.gada 20.septembra līdz 2019.gada 19.decembrim:

 

 • – Saskaņā ar 2018.gada 16. oktobrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “BūvKore” tiek īstenoti Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvdarbi. 2019.gada nogalē būvdarbi faktiski ir pabeigti un tiek veikti nepieciešamie saskaņojumi ar institūcijām lai jaunbūvi nodotu ekspluatācijā līdz 2020.gada 10.janvārim.

 

 

2020.gada 19.martā

 

Projekta atskaite par periodu no 2019.gada 20.decembrim līdz 2020.gada 19. martam

 • Ogres tehnikumā turpinās projekta “Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/005 ieviešana. Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2020.gada 30. jūnijam.
 • SIA “BūvKore” saskaņā ar 2018.gada 16. oktobrī noslēgto būvdarbu līgumu ir pabeigusi Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvdarbus. 2020.gada 6.februārī multifunkcionālā halle ir nodota ekspluatācijā.
 • 2019.gada 21.novembrī izsludinātā atklātā konkursa “Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Ogres tehnikumam” (id.Nr.VIAA 2019/67 ERAF OT) rezultātā 2020.gada 5.februārī noslēgts līgums ar SIA “Sporta sitēmas”, un 2020.gada 20.februārī  ir veikta sporta inventāra un aprīkojuma piegāde multifunkcionālajai zālei.
 • No 2019.gada jūlija Ogres tehnikuma īstenošanas vieta ir arī Rankā. Saistībā ar Rankas struktūrvienības pārņemšanu no Valmieras tehnikuma Ogres tehnikums ir pārņēmis arī Rankas struktūrvienības SAM 8.1.3.projektā plānotās darbības. 2019.gada 21.novembrī ir izsludināts atklāts konkurss “Traktoru, remontdarbnīcas iekārtu, dažādu ierīču un instrumentu piegāde Ogres tehnikuma izglītības programmas ”Mašīnzinības” ietvaros” VIAA 2019/64 ERAF OT – no Projekta līdzekļiem plānots iegādāties aprīkojumu prioritāro izglītības programmu īstenošanai Rankā. Konkursā ir 11 daļas, no kurām dažās ir pieņemti lēmumi un līgumi tiks noslēgti pēc nogaidīšanas termiņa beigām, pārējās daļās vēl notiek piedāvājumu izvērtēšana. Par 3.daļu (spiediena mērīšanas ierīces), kurā nav iesniegti prasībām atbilstoši piedāvājumi, tiks rīkots atkārtots konkurss.

 

2020.gada 19.jūnijā

Projekta atskaite par periodu no 2020.gada 20.marta līdz 19.jūnijam

Ogres tehnikumā turpinās projekta “Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/005 ieviešana. Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 30.09.2020.

Aprīkojuma iegādei Ogres tehnikuma izglītības programmu īstenošanai Rankā atklātā konkursa “Traktoru, remontdarbnīcas iekārtu, dažādu ierīču un instrumentu piegāde Ogres tehnikuma izglītības programmas “Mašīnzinības” ietvaros” (id.Nr.VIAA 2019/64 ERAF OT) rezultātā noslēgti šādi iepirkuma līgumi un veiktas piegādes:

 • 13.05.2020. noslēgts līgums ar SIA “INTRAC Latvija” par traktora piegādi;
 • 17.04.2020. noslēgtā līguma ar SIA “INTRAC Latvija” ietvaros ir veikta mini ekskavatora piegāde;
 • 21.04.2020. noslēgtā līguma ar SIA “HCT Automotive” ietvaros ir veikta remontdarbnīcas iekārtu un pacēlāju piegāde;
 • 15.05.2020. noslēgts līgums ar SIA “Festo” par hidraulikas komponenšu piegādi;
 • 26.05.2020. noslēgts līgums ar SIA “Inter Cars Latvija” par instrumentu un ierīču piegādi;
 • 17.04.2020. noslēgtā līguma ar SIA “Sentios” ietvaros ir veikta augstspiediena mazgāšanas iekārtas piegāde;
 • 21.04.2020. noslēgtā līguma ar SIA “HCT Automotive” ietvaros ir veikta industriālo plauktu piegāde;
 • 22.04.2020. noslēgtā līguma ar SIA “HCT Automotive” ietvaros ir veikta metāla skapju piegāde;
 • 04.06.2020. noslēgts līgums ar SIA “Bio Nams” par darbagaldu piegādi.

Pēc atkārtota konkursa spiediena mērīšanas ierīču piegādei rīkota sarunu procedūra, notiek iesniegto piedāvājumu izvērtēšana. Izglītības programmas “Mašīnzinības” modernizēšanai plānots iegādāties arī portatīvos datorus.

2020.gada 18.septembrī

Projektā veiktās darbības no 2020.gada 19.jūnija līdz 18.septembrim

Ogres tehnikumā turpinās projekta “Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/005 ieviešana. Projekta īstenošanas termiņš – 30.09.2020.

Ogres tehnikuma izglītības programmu īstenošanai Rankā atklātā konkursa “Traktoru, remontdarbnīcas iekārtu, dažādu ierīču un instrumentu piegāde Ogres tehnikuma izglītības programmas “Mašīnzinības” ietvaros” (id.Nr.VIAA 2019/64 ERAF OT) rezultātā veiktas piegādes:

1. 13.05.2020. noslēgtā līguma ar SIA “INTRAC Latvija” ietvaros ir veikta traktora piegāde;

2. 15.05.2020. noslēgtā līguma ar SIA “Festo” ietvaros ir veikta hidraulikas komponenšu piegāde;

3. 26.05.2020. noslēgtā līguma ar SIA “Inter Cars Latvija” ietvaros ir veikta instrumentu un ierīču piegāde;

4. 04.06.2020. noslēgtā līguma ar SIA “Bio Nams” ietvaros ir veikta darbagaldu piegāde.

Sarunu procedūras “Spiediena mērīšanas ierīču piegāde Ogres tehnikuma izglītības programmas “Mašīnzinības” ietvaros” (id. Nr. VIAA 2020/26 ERAF OT) rezultātā 06.08.2020. noslēgtā līguma ar SIA “INTRAC Latvija” ietvaros veikta spiediena mērīšanas ierīču piegāde.

Izglītības programmas “Mašīnzinības” modernizēšanai iegādāti arī 12 portatīvie datori. Līdz ar to visas projektā paredzētās darbības un aprīkojuma iegādes ir pabeigtas.