Izsoles

Iznomā – mācību angāra, kas atrodas “Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ogres novadā, 1.stāva telpas.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs 74940140001
Būves kadastra apzīmējums 74940140001009
Telpu platība 13 m2
Telpu grupas apzīmējums Telpas Nr.119 un Nr.120
Maksimālais nomas termiņš 5 gadi
Stāvs 1 no 2
Nosacītā nomas maksa par nomas objektu kopā 120.00 EUR (bez PVN)

Cita nomas objektu raksturojoša informācija:

Nomas objekts atrodas ēkas 1.stāvā un sastāv no šādām telpām:

telpa Nr.119 – telpa (8.8 m2),

telpa Nr.120 – savienotā sanitārtehniskā telpa (4.2 m2).

Skatīt pievienoto telpu plānu pielikumā Nr.1.

Telpām nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Papildus telpu nomas maksai maksājama maksa par komunālajiem pakalpojumiem: ūdensapgādi un kanalizāciju, telpu apkuri, atkritumu izvešanu, patērēto elektroenerģiju. Maksu par komunālajiem pakalpojumiem Nomnieks maksā Iznomātājam atbilstoši attiecīgā pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem un skaitītāju rādījumiem.Informācija par izsoli/konkursu:

Datums 06.06.2022.
Laiks 13:00
Vieta Ogres tehnikuma mācību korpusa 203.kabinets, “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads
Pieteikumu iesniegšanas termiņš Līdz 06.06.2022., plkst.12:00
Pirmā izsole Pirmā izsole
Izsoles veids: Rakstiska izsole

Citi iznomāšanas nosacījumi:

Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Ogres tehnikuma mācību korpusa 203.kabinets, “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads).

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums rakstiskai izsolei”, papildus norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu, kadastra numuru un izsoles datumu.

Pieteikums tiks reģistrēts iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu, kurā jānorāda informācija par pretendentu, plānotās darbības nomas objektā, vēlamais nomas termiņš un pretendenta piedāvātā nomas maksa par nomas objektu mēnesī (bez PVN).

Pieteikumi tiks atvērti 2022.gada 6.jūnijā, plkst.13:00, Ogres tehnikuma mācību korpusa 205.kabinetā, “Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ogres novadā.

Ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Nomnieks pārskaita uz Līguma rekvizītu daļā norādīto Iznomātāja kontu Valsts kasē drošības naudu, kas ir vienāda ar 2 (divu) mēnešu Nomas maksas apmēru, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Objekta apskates vieta un laiks Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti Ogres tehnikums, Aina Murāne, tālr. +371 26571943, e-pasts aina.murane@ovt.lv
Lietošanas mērķis 1220 – Biroja telpu grupa
Cena Nosacītā nomas maksa mēnesī par nomas objektu kopā 120.00 EUR (bez PVN).
Nomas līgums projekts
Nomas līgums
Telpu plāns. Pielikums Nr.1
Telpu plāns
Pretendenta pieteikums
Pretendenta pieteikums