Izsoles

Apstiprināts

2023.gada 27.novembrī

 Izsoles nolikums

Par ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr. 74940140001-001, adrese: Ogres meža tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001) daļas 78.9 m2 platībā iznomāšanu

 1. Informācija par iznomātāju

 Ogres tehnikums

Reģistrācijas Nr. 90009621093

Adrese – “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001

E-pasts: ovt@ovt.lv

Mājas lapa: www.ovt.lv

Kontaktpersonas:

 1. Vispārīga informācija par izsoli
 • Izsoles nolikums izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi)
 • Izsoles veids: rakstiska pirmā izsole.
 • Izsoles mērķis – nomas objekta iznomāšana par iespējami augstāku nomas maksu.
 1. Nomas objekta apraksts
 • Nomas objekta veids: neapdzīvojamas telpas MK-303 (45.6 m2) un MK-304 (33.3 m2) Ogres tehnikuma mācību korpusā (ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr. 74940140001-001, adrese: “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001) 78.9 m2 platībā (1.pielikums, telpu plāns).
 • Nomas objekta apskate iespējam darba dienās Ogres tehnikuma darba laikā, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar nolikuma 1. punktā noteikto kontaktpersonu par objekta apsekošanu.
 1. Izsoles sākuma cena un nomas līguma termiņš
 • Izsoles sākuma cena (iznomājamā objekta nosacītā ikmēneša nomas maksa) ir 249,82 EUR mēnesī (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli).
 • Nomas līgums, atbilstoši nolikuma pielikumā pievienotajam līguma projektam, ar izsoles uzvarētāju tiks slēgts uz 10 (desmit) gadiem.
 • Ja divi vai vairāki nomas tiesību pretendenti ir piedāvājuši vienādu augstāko cenu, iznomātājs rīkojas atbilstoši Noteikumu 45. un 46. punktā noteiktajai kārtībai.
 1. Pieteikumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība
 • Pretendentiem jāiesniedz aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai izsolē, kurš sagatavots atbilstoši nolikuma 2. pielikumā pievienotajai veidnei. Pieteikums jāparaksta paraksttiesīgajai personai vai jāpievieno pilnvara (fiziskām personām – notariāli apliecināta) par personas tiesībām parakstīt pieteikumu.
 • Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu. Pretendenti, kuri iesniegs vairākus pieteikumus par vienu un to pašu tirdzniecības automāta vietu, netiks izskatīti un tiks noraidīti.
 • Pieteikuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Ārvalstīs izdotiem dokumentiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno apliecināts dokumenta tulkojums latviešu valodā.
 • Pretendentiem savs pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras jānorāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, nomas objektu, nomas objekta adresi, kadastra numuru, pretendenta nosaukumu/vārdu, uzvārdu, adresi un kontaktinformāciju.
 • Pretendentiem savi pieteikumi jāiesniedz Ogres tehnikumā, “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001, 203. kabinetā, ne vēlāk līdz gada 8.decembrim, plkst. 10:00.
 • Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un laiku, kā arī pretendenta nosaukumu.
 • Iesniegti pieteikumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā uzreiz pēc nolikuma 5.5. punktā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas vieta: Ogres tehnikums, “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001, kabinetā. Pieteikumu atvēršana ir atklāta.
 • Visi pēc nolikuma 5.5.punktā minētā termiņa saņemtie pieteikumi, kā arī pieteikumi, kas saņemti atvērtā vai bojātā veidā, netiks pieņemti un tiks nodoti atpakaļ iesniedzējam.
 • Visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikumu sagatavošanu sedz pretendenti.
 • Ja pretendenta pieteikumā nav iekļauta nolikuma 2. pielikumā pievienotajā veidnē minētā informācija vai piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par nolikuma 4.1. punktā norādīto nosacīto nomas maksas apmēru, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskata.

Pielikumā:

 1. pielikums – telpu plāns uz 1 (vienas) lapas;
 2. pielikums – pieteikums dalībai izsolē uz 1 (vienas) lapas;
 3. pielikums – nomas līguma projekts uz 7 (septiņām) lapām.
Izsole_OT_2023
Pieteikums un nomas līguma plāns
Būves telpu plāns. Pielikums Nr.1
Būves telpu plāns