ESF

Eiropas sociālais fonds (ESF) ir galvenais ES finanšu instruments nodarbinātības veicināšanai dalībvalstīs, kā arī ekonomikas un sociālās kohēzijas sekmēšanai. ESF ir viens no ES struktūrfondiem, kas izveidoti, lai uzlabotu sociālo kohēziju un ekonomisko labklājību visos ES reģionos. ESF īpašais mērķis ir vairāk un labāku darba vietu radīšana ES, kas tiek īstenots, līdzfinansējot tādus nacionālos, reģionālos un vietējā mēroga projektus, kuru mērķis ir veicināt nodarbinātības līmeņa celšanos, uzlabot darbavietu kvalitāti un sekmēt dalībvalstu un to reģionu darba tirgu iekļautību.