Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Profesionālās izglītības kompetences centrs Ogres tehnikums 2017.gada 13.septembrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu

Projekta īstenošanas pamats 2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”
Projekta specifiskais atbalsta mērķis Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Projekta īstenošanas termiņš 2017.gada 18.septembris – 2021.gada 31.augusts
Finansējums Projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē.
Kontaktinformācija Pedagogs karjeras konsultants: Inese Kaupuža Tālrunis: 26475651 E-pasts: inese.kaupuza@ovt.lv Pedagogs karjeras konsultants: Inga Lišmane Tālrunis: 27072530 E-pasts: inga.lismane@ovt.lv
  • Karjeras attīstības atbalsta plāns 2020./2021.māc.gadam
  • Karjeras izglītības programma
KAA_pasakumu_plans_veidlapa_2020_2021_PIKC_APSTIPRINATS
Karjeras attīstības atbalsta plāns 2020 2021 māc gadam
karjeras_izglitibas_programma _2020 (1)
Karjeras izglītības programma