Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

Projekta 5. posms: 2011. gada septembris – 2011. gada decembris

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”(Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)Līguma Nr.01- 07.2 – 5/ 20 (Reģ. Nr. 187)

Lai pedagogi saņemtu atbalstu pārmaiņu apstākļos, Izglītības un zinātnes ministrija kopš 2009.gada rudens īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.

Projekta mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju, īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem. Projekta ietvaros vismaz 17 400 pedagogiem plānota iespēja pārkvalificēties un mācībās apgūt jaunas zināšanas un prasmes profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, un pedagogu aktīva iesaiste novērtēšanas sistēmas ieviešanā.

Projekta 5. posmā, kurš ilgst no 2011. gada septembra līdz 2011. gada decembrim piedalās 9 Ogres Valsts tehnikuma pedagogi: Ginta Garkalne, Andris Kurlovičs, Pēteris Justovičs, Aina Murāne, Ilze Dzirkale, Ainārs Logins, Astra Rubene, Ruta Balode, Aija Vitka, Līga Gulbe, Armanda Murāne, Linda Neško.

Projekta 6.posmā, kurš ilga no 2012.gada janvāra līdz 2012.gada aprīlim piedalījās 3 pedagogi: Antra Virsnīte, Jānis Brūveris, Normunds Strīķis.

Tika piešķirtas kvalitātes pakāpes šadiem pedagogiem:

 1. Andrim Kurlovičam 3. kvalitātes pakāpe;
 2. Gintai Garkalnei 3. kvalitātes pakāpe;
 3. Ainai Murānei 3. kvalitātes pakāpe;
 4. Ilzei Dzirkalei 3. kvalitātes pakāpe;
 5. Ainaram Loginam 3. kvalitātes pakāpe;
 6. Pēterim Justovičam 3. kvalitātes pakāpe;
 7. Rutai Balodei 3. kvalitātes pakāpe;
 8. Aijai Vitkai 3. kvalitātes pakāpe;
 9. Lindai Neško 3. kvalitātes pakāpe;
 10. Armandai Murānei 2. kvalitātes pakāpe;
 11. Antrai Virsnītei 3. kvalitātes pakāpe;
 12. Jānim Brūverim 3. kvalitātes pakāpe.