Projekti karjeras izglītībā

Profesionālās izglītības kompetences centrs Ogres tehnikums 2017.gada 13.septembrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu

 

Projekta īstenošanas pamats:

2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”

 

Projekta specifiskais atbalsta mērķis:

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

 

Projekta īstenošanas termiņš:

2017.gada 18.septembris – 2022.gada 30.decembris

 

Finansējums:

Projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē.

 

Kontaktinformācija:

Inese Kaupuža
E-pasts: inese.kaupuza@ovt.lv

Inga Lišmane
E-pasts: inga.lismane@ovt.lv

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2021._2022.mācību gadam
Karjeras attīstības atbalsta plāns 2021. / 2022.
PIKC Ogres tehnikumskarjeras izglītības programma.
Karjeras izglītības programma 2021