ERASMUS+ ILP4WBL

Nosaukums:Individual Approach and Individual Learning Plan in WBL: Training for WBL Tutors (ILP4WBL) No: 2018-1-LV01-KA202-047004 –P3

Projekta īstenošanas periods: 2018.gada 1.septembris – 2020.gada 31.augusts

Projekta apraksts: Šobrīd palielinās to uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas iesaistās DVB mācībās, līdz ar to aktualizējas arī jautājums par DVB mācību kvalitāti. Viens no kvalitatīvas prakses priekšnoteikumiem ir labi sagatavoti prakšu vadītāji un individuālās pieejas nodrošināšana katram audzēknim, ņemot vērā audzēkņa profesionālās intereses, personīgos mērķus un karjeras plānus. Lai arī individuālā plāna veidošana, audzēkņiem iesaistoties DVB, ir obligāta prasība, analizējot esošo praksi, tika secināts, ka daudziem prakšu vadītājiem tas vēl joprojām ir liels izaicinājums, jo trūkst zināšanu un prasmju. Lai palīdzētu DVB mācību vadītājiem labāk izprast individuālās pieejas nozīmi un uzlabotu viņu kompetenci individuālo mācību plānu veidošanā, kā arī, lai veicinātu individuālo pieeju kā sistemātisku un efektīvu praksi, projektā ILP4WBL tiks izstrādāta profesionālās pilnveides programma prakšu vadītājiem, sagatavoti treneri un izveidota atvērto mācību resursu datu bāze.

Projekta mērķi: pilnveidot profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmumu mācību prakšu vadītāju prasmes izmantot individuālo pieeju (IP) un izstrādāt individuālos mācību plānus (IMP) darba vidē balstītās (DVB) mācībās.

Projekta uzdevumi:

1) Izveidot pārskatu, kurā tiks apkopota Latvijas, Lietuvas un Somijas  pieredze un atspoguļoti izaicinājumi, ar kuriem saskaras prakšu vadītāji no skolām   un uzņēmumiem, izmantojot individuālo pieeju (IP) un individuālos plānus (IMP) DVB mācībās.

2) Izstrādāt inovatīvu  mācību programmu prakšu vadītājiem.

3) Izveidot atvērto  mācību  resursu datu bāzi ar piemēriem un uzdevumiem.

4) Sagatavot 23 vadošos trenerus, kuri  darbosies kā tālākizglītotāji savās valstīs.

5) Novadīt mācību  programmas aprobācijas seminārus 90 prakšu vadītājiem Latvija, Lietuvā un Somijā.

6) Noorganizēt 6 starptautiskās mācību prakses profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, izmantojot IP un IM.

Projekta kopējais finansējums:258 727 EUR

Projekta partneri:

Koordinators – Valsts izglītības satura centrs (VISC) – Latvija

Mācību un konsultāciju centrs SIA “Baltic Bright” – Latvija

Ogres tehnikums – Latvija

Kauņas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera – Lietuva

SIA Rietumkrasta izglītība WinNova – Somija

Kauņas profesionālās izglītības centrs – Lietuva

Espo reģiona apvienotais izglītības centrs „Omnia” – Somija

 

Starptautiskās tikšanās:

15.-16. oktobris, 2018, Rīga, Latvija

Ogres tehnikumu projektā pārstāv direktores vietniece izglītības jomā Ilze Dzirkale, Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka un Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja Ineta Rumpētere. Projekta ietvaros katra dalībvalsts institūcija iepazīstināja pārējos partnerus ar darba vidē balstītu mācību īstenošanas vadlīnijām un normatīvo regulējumu, darba vidē balstītu mācību dokumentiem, tai skaitā ar individuālo plānu, kurš ir ļoti būtisks dokuments un kura satura izstrādes metodika būs viena no galvenajām projekta aktivitātēm. Tikšanās laikā visus iepazīstināja ar projekta metodoloģiju, noteica katras partnervalsts lomu projekta norisē, dalībnieki ieguva informāciju par sasniedzamajiem intelektuālajiem rezultātiem, kā arī par projekta komunikācijas, izplatīšanas un kvalitātes nodrošināšanas stratēģiju.

2. – 4. aprīlis, 2019, Kauņa, Lietuva

No 2019. gada 2. līdz 4. aprīlim Ogres tehnikuma direktores vietniece izglītības jomā Ilze Dzirkale, Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka un Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja Ineta Rumpētere piedalījās projekta darba grupas 2. sanāksmē Kauņas profesionālās izglītības centrā un Kauņas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamerā, Lietuvā.

Kauņas profesionālās izglītības centra apmeklējuma laikā tikām iepazīstināti ar šīs izglītības iestādes īstenotājām izglītības programmām, apskatījām praktisko mācību darbnīcas, laboratorijas – kokapstrādes, santehnikas darbu, automehāniķu darbnīcas. Tā ir liela skola, īsteno starptautiskās sadarbības projektus un nodrošina audzēkņu apmaiņu dažādu projektu ietvaros. Darba vidē balstītas mācības ir tikai pašā sākumposmā, šobrīd sāk aktīvi sadarboties ar uzņēmumiem un darba devējiem.

Projekta tikšanās 2. dienā Kauņas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamerā tika runāts par Atvērto Izglītības Resursu (Open Education Resources – OER) platformas izveidi projektā, tās saturu un katras dalībvalsts uzdevumiem šī satura izveidē un nodrošināšanā.

Sīkāk par projektu lasīt 2019. gada maija izdevumā – Newsletter #1.

 

ILP4WBL Newsletter 1
Newsletter #1

 

4.-5.februāris, 2020, Espoo, Somija

No 2020. gada 4. līdz 5. februārim notika projektu partneru 3.tikšanās profesionālās izglītības centrā OMNIA – Espoo, Somijā. Ogres tehnikumu šajā reizē pārstāvēja Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja Ineta Rumpētere un profesionālo mācību priekšmetu pedagoģe Gita Kalnaģeidāne. Tikšanās laikā tika analizēti projektā sasniegtie rezultāti, diskutēts par Treniņu programmas saturu un par to, kā organizēt nacionālos seminārus, kā arī nacionālos izplatīšanas pasākumus. Tāpat tika analizēta studentu apmaiņa dažādās valstīs, kā veicās, kā notika komunikācija starp uzņēmumu un studentu un DVB vadītāju izglītības iestādē. Katra dalībvalsts ir izveidojusi un ievietojusi elektroniskajā vietnē 12 atbalsta materiālus- atvērtos izglītības resursus – šīs individuālās pieejas nodrošināšanai darba vidē balstītās mācībās. Somijā ir izstrādāta laba DVB sistēma un tās vērtēšana, no šīs pieredzes būtu jāmācās gan Latvijai, gan Lietuvai.

No 2019. gada 6.-11. oktobrim Espoo, Somijā tika īstenotas personāla apmācības

No 2019. gada 6. līdz 11. oktobrim profesionālās izglītības centrā OMNIA, Espoo reģionā, Somijā, notika partneru tikšanās un praktiskās mācības darba vidē balstītu mācību īstenošanā un atbalsta materiālu izveidē. Šajās praktiskajās mācībās piedalījās Ogres tehnikuma Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja Ineta Rumpētere, Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas profesionālo mācību priekšmetu pedagogs Gita Kalnaģeidāne, Pieaugušo izglītības centra projektu vadītāja Alīna Liepiņa un SIA “Restorānu Servisa Skola” direktore Gunta Stepanova. Mācību laikā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar darba vidē balstītu mācību plānošanas un ieviešanas nosacījumiem, kādi uzdevumi ir skolotājam, kā tiek sastādīts individuālais plāns, kāds ir tā saturs. Uzsākot darba vidē balstītas mācības, ļoti būtiska ir audzēkņu iepriekš iegūto prasmju un zināšanu identificēšana un atzīšana, lai sastādītu šo individuālo plānu turpmākajām mācībām. Tika saņemti kā paraugi metodiskie materiāli – audzēkņu kompetenču novērtēšanas vadlīnijas skolotājam, audzēkņu ar īpašām vajadzībām kompetenču novērtēšanas vadlīnijas skolotājam, kompetenču novērtēšanas vadlīnijas uzņēmumam, ieteikumi un vadlīnijas audzēkņu vērtēšanai darba vidē balstītu mācību periodā.

Par projekta aktualitātēm un sasniegtajiem rezultātiem lasiet 2020. gada jūlija izdevumā – Newsletter #2 un ILP4WBL reklāmlapā.

 

ILP4WBL Newsletter 2_02072020
Newsletter#2
ILP4WBL electronic leaflet_02072020
 ILP4WBL reklāmlapa

 

Ar 2020. gada 23. novembra semināru “Virzoties uz digitālo izcilību” ir noslēdzies projekts ILP4WBL. Šobrīd Covid – 19 krīzes apstākļos uzņēmumiem ir diezgan sarežģīti nodrošināt darba vidē balstītas mācības, tādēļ jo īpaši liela nozīme ir individuālajam atbalstam, kā arī dažādiem digitāliem risinājumiem. Seminārā projektā iesaistītie darbinieki informēja par projekta mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un, kā atbilstoši individuālā plāna tēmām darba vidē balstītu mācību vadītājs strādā ar audzēkni attālināti tiešsaistē un piedāvā audzēknim veikt praktiskus uzdevumus – aizpildīt dažādus tehnoloģiskos dokumentus, veidlapas, aprakstīt tehnoloģiskos procesus, strādāt, izmantojot speciālās datorprogrammas, veidot foto, audio, video ierakstus, kas apliecina izpildītos uzdevumus. Savukārt IT specialisti sniedza praktiskus padomus, kā strādāt ar digitāliem instrumentiem, lai mācību un darba process būtu visiem saistošs, ne tik nogurdinošs un produktīvs. Semināra beigās visi piekrita, ka jāpielāgojas jaunajai situācijai un vissvarīgākā šobrīd ir mācīšanās mācīties!

 

Par projekta rezultātiem lasīt 2020. gada novembra izdevumā – Newsletter #3.

Newsletter 3 ILP4WBL
Newsletter#3