Izsoļu arhīvs

Iznomā telpas pārtikas (karsto dzērienu) tirdzniecības automātu izvietošanai Ogres tehnikuma mācību ēkās, kas atrodas “Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs 74940140001
Nekustamā īpašuma adrese “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
Telpu kopējā platība 2 m2
Telpu izvietojums Telpas izvietotas divās ēkās – mācību korpusā un mācību angārā
Stāvs 1.stāva vestibils/gaitenis
Maksimālais nomas termiņš 5 gadi

Nomas objektu raksturojoša informācija:

Nomas objekts sastāv no šādām telpu daļām:

1. mācību korpusa (ēkas adrese: “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads; ēkas kadastra apzīmējums: 74940140001001) MK-112 telpa (1.stāva vestibils) saskaņā ar telpu plānā atzīmēto izvietojumu (1.pielikums) 1 (viena) pārtikas (karsto dzērienu) tirdzniecības automāta izvietošanai (platība: 1 m 2 );

2. mācību angāra (ēkas adrese: “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads; ēkas kadastra apzīmējums: 74940140001009) 1.stāva gaitenis saskaņā ar telpu plānā atzīmēto izvietojumu (2.pielikums) 1 (viena) pārtikas (karsto dzērienu) tirdzniecības automāta izvietošanai (platība: 1 m 2 ).

Telpām nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

 

Nomas objekta lietošanas mērķis:

Pārtikas (karsto dzērienu) tirdzniecības automātu izvietošanai.

 

Nomas objekta nosacītā nomas maksa:

Nosacītā nomas maksa mēnesī par nomas objektu kopā – EUR 200.00 (divi simti euro, 00 centi) bez PVN.

 

Citi iznomāšanas nosacījumi:

Nomas objektu nav tiesības nodot apakšnomā.

Nekustamā īpašuma nodoklis, kā arī izdevumi par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem ir iekļauti nomas maksā.

Ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas nomnieks pārskaita uz iznomātāja kontu drošības naudu, kas ir vienāda ar 2 (divu) mēnešu nomas maksas apmēru ar PVN.

 

Informācija par pieteikumu iesniegšanas termiņu un vietu:

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: Līdz 30.07.2021., plkst.16:00

Vieta: Ogres tehnikuma mācību korpusa 203.kabinets, “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

 

Pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtība:

Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu Ogres tehnikuma mācību korpusa 203.kabinetā, adrese: “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads.

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums telpu nomai”, papildus norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un kadastra numuru.

Pieteikums tiks reģistrēts iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu, kurā jānorāda informācija par pretendentu, vēlamo nomas termiņu (līdz 5 gadiem) un pretendenta piedāvātā nomas maksa par nomas objektu mēnesī (ne mazāku par nomas objekta nosacīto nomas maksu).

Nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksu par nomas objektu mēnesī.

 

Nomas objekta apskates vieta un laiks:

Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.

 

Kontaktpersona:

Direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa, tālr. +371 29996675, e-pasts: baiba.liepina@ovt.lv.

 

 

Telpu-plans-macibu-korpuss-1.pielikums
Telpu plāns mācību korpusam
Telpu-plans-macibu-angars-2.pielikums
Telpu plāns mācību angāram
Nomas-līguma-projekts-3.pielikums
Nomas līguma projekts
Pieteikuma-forma-4.pielikums
Pieteikuma forma

Izsoļu arhīvs

Iznomā – mācību angāra, kas atrodas “Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ogres novadā, 1.stāva telpas.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs 74940140001
Būves kadastra apzīmējums 74940140001009
Telpu platība 13 m2
Telpu grupas apzīmējums Telpas Nr.119 un Nr.120
Maksimālais nomas termiņš 5 gadi
Stāvs 1 no 2
Nosacītā nomas maksa par nomas objektu kopā 120.00 EUR (bez PVN)

Cita nomas objektu raksturojoša informācija:

Nomas objekts atrodas ēkas 1.stāvā un sastāv no šādām telpām:

telpa Nr.119 – telpa (8.8 m2),

telpa Nr.120 – savienotā sanitārtehniskā telpa (4.2 m2).

Skatīt pievienoto telpu plānu pielikumā Nr.1.

Telpām nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Papildus telpu nomas maksai maksājama maksa par komunālajiem pakalpojumiem: ūdensapgādi un kanalizāciju, telpu apkuri, atkritumu izvešanu, patērēto elektroenerģiju. Maksu par komunālajiem pakalpojumiem Nomnieks maksā Iznomātājam atbilstoši attiecīgā pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem un skaitītāju rādījumiem.

 

Informācija par izsoli/konkursu:

Datums 06.06.2022.
Laiks 13:00
Vieta Ogres tehnikuma mācību korpusa 203.kabinets, “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads
Pieteikumu iesniegšanas termiņš Līdz 06.06.2022., plkst.12:00
Pirmā izsole Pirmā izsole
Izsoles veids: Rakstiska izsole

Citi iznomāšanas nosacījumi:

Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Ogres tehnikuma mācību korpusa 203.kabinets, “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads).

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums rakstiskai izsolei”, papildus norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu, kadastra numuru un izsoles datumu.

Pieteikums tiks reģistrēts iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu, kurā jānorāda informācija par pretendentu, plānotās darbības nomas objektā, vēlamais nomas termiņš un pretendenta piedāvātā nomas maksa par nomas objektu mēnesī (bez PVN).

Pieteikumi tiks atvērti 2022.gada 6.jūnijā, plkst.13:00, Ogres tehnikuma mācību korpusa 205.kabinetā, “Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ogres novadā.

Ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Nomnieks pārskaita uz Līguma rekvizītu daļā norādīto Iznomātāja kontu Valsts kasē drošības naudu, kas ir vienāda ar 2 (divu) mēnešu Nomas maksas apmēru, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Objekta apskates vieta un laiks Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti Ogres tehnikums, Aina Murāne,
Lietošanas mērķis 1220 – Biroja telpu grupa
Cena Nosacītā nomas maksa mēnesī par nomas objektu kopā 120.00 EUR (bez PVN).
Nomas līgums projekts
Nomas līgums
Telpu plāns. Pielikums Nr.1
Telpu plāns
Pretendenta pieteikums
Pretendenta pieteikums