Izsoļu arhīvs

Iznomā telpas pārtikas (karsto dzērienu) tirdzniecības automātu izvietošanai Ogres tehnikuma mācību ēkās, kas atrodas “Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs 74940140001
Nekustamā īpašuma adrese “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
Telpu kopējā platība 2 m2
Telpu izvietojums Telpas izvietotas divās ēkās – mācību korpusā un mācību angārā
Stāvs 1.stāva vestibils/gaitenis
Maksimālais nomas termiņš 5 gadi

Nomas objektu raksturojoša informācija:

Nomas objekts sastāv no šādām telpu daļām:

1. mācību korpusa (ēkas adrese: “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads; ēkas kadastra apzīmējums: 74940140001001) MK-112 telpa (1.stāva vestibils) saskaņā ar telpu plānā atzīmēto izvietojumu (1.pielikums) 1 (viena) pārtikas (karsto dzērienu) tirdzniecības automāta izvietošanai (platība: 1 m 2 );

2. mācību angāra (ēkas adrese: “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads; ēkas kadastra apzīmējums: 74940140001009) 1.stāva gaitenis saskaņā ar telpu plānā atzīmēto izvietojumu (2.pielikums) 1 (viena) pārtikas (karsto dzērienu) tirdzniecības automāta izvietošanai (platība: 1 m 2 ).

Telpām nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

 

Nomas objekta lietošanas mērķis:

Pārtikas (karsto dzērienu) tirdzniecības automātu izvietošanai.

 

Nomas objekta nosacītā nomas maksa:

Nosacītā nomas maksa mēnesī par nomas objektu kopā – EUR 200.00 (divi simti euro, 00 centi) bez PVN.

 

Citi iznomāšanas nosacījumi:

Nomas objektu nav tiesības nodot apakšnomā.

Nekustamā īpašuma nodoklis, kā arī izdevumi par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem ir iekļauti nomas maksā.

Ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas nomnieks pārskaita uz iznomātāja kontu drošības naudu, kas ir vienāda ar 2 (divu) mēnešu nomas maksas apmēru ar PVN.

 

Informācija par pieteikumu iesniegšanas termiņu un vietu:

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: Līdz 30.07.2021., plkst.16:00

Vieta: Ogres tehnikuma mācību korpusa 203.kabinets, “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

 

Pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtība:

Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu Ogres tehnikuma mācību korpusa 203.kabinetā, adrese: “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads.

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums telpu nomai”, papildus norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un kadastra numuru.

Pieteikums tiks reģistrēts iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu, kurā jānorāda informācija par pretendentu, vēlamo nomas termiņu (līdz 5 gadiem) un pretendenta piedāvātā nomas maksa par nomas objektu mēnesī (ne mazāku par nomas objekta nosacīto nomas maksu).

Nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksu par nomas objektu mēnesī.

 

Nomas objekta apskates vieta un laiks:

Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.

 

Kontaktpersona:

Direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa, tālr. +371 29996675, e-pasts: baiba.liepina@ovt.lv.

 

 

Telpu-plans-macibu-korpuss-1.pielikums
Telpu plāns mācību korpusam
Telpu-plans-macibu-angars-2.pielikums
Telpu plāns mācību angāram
Nomas-līguma-projekts-3.pielikums
Nomas līguma projekts
Pieteikuma-forma-4.pielikums
Pieteikuma forma