Ogres Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus

2011. gada 10. janvārī Ogres Valsts tehnikums noslēdza līgumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta īstenošanu Nr. KPFI – 5/12. Projekta „Ogres Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” mērķis ir oglekļa dioksīda emisijas samazināšana un zema siltumenerģijas patēriņa sasniegšanas, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus dienesta viesnīcas ēkā, kas atrodas Upes pr. 18, Ogre, Ogres novadā, tai skaitā:

Logu un durvju nomaiņu;

Fasādes, pagraba sienu, cokola, pārseguma siltināšanu;

Jumta remontu;

Ventilācija – rekuperācijas sistēmas uzstādīšanu;

Apkures, karstā ūdens sistēmas rekonstrukciju;

Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanu.

Īstenojot kopumā visus energoauditā ieteiktos pasākumus, tiks samazināts siltumenerģijas patēriņš apkures vajadzībām un izdevumi par apkuri samazināsies līdz 0,28 LVL/m2 mēnesī. Papildus ieguvums – tiks pārtraukta norobežojošo konstrukciju bojāšanās un pieaugs īpašuma ilgtspējība.

Galvenie projekta īstenošanas ieguvēji būs Ogres Valsts tehnikuma izglītojamajiem, kuriem tiks nodrošināts atbilstošs mikroklimats un komforta apstākļi atpūtai un mācībām, kā arī tiks sakārtota izglītības iestādes infrastruktūra un uzlabota ēkas energoefektivitāte.

Projekta norise

26.10.2012. notika projekta noslēguma seminārs, kura ietvaros sabiedrība tika informēta par sasniegtajiem rezultātiem. Saskaņā ar pagaidu energosertifikātu siltumenerģijas patēriņš apkurei renovētai ēkai nepārsniegs 19.80 kWh/m2 gadā, kas ļaus samazināt siltumenerģijas patēriņu apkures vajadzībām līdz pat 58 %.

Projekta rezultāti (prezentācija)

 

prezentacija_noslegums2_pdf
Projekta rezultāti (prezentācija)

Video sižets par projekta norisi (video)

24.07.2012. ir uzsākti būvniecības darbi Ogres Valsts tehnikuma dienesta viesnīcā Upes pr. 18, Ogrē Ogres novadā.

05.06.2012. noslēgts Līgums Nr. 9-6/01/05-1 ar SIA „YIT Celtniecība SIA” par vienkāršotās renovācijas kartes izstrādi un būvdarbu veikšanu. Līguma izpildes termiņš – 31.08.2012., kopējā līgumcena – LVL 245738.30, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Uzņēmums ir uzsācis darbu pie ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrādes un sagatavošanās darbus būvdarbu veikšanai.

13.03.2012. parakstīti Līguma Nr. KPFI-5/12 grozījumi Nr. 2, ar kuriem tiek atbalstītas Ogres Valsts tehnikuma ierosinātās izmaiņas projekta tehniskajā risinājumā, nosakot projekta īstenošanas laiku līdz 2012.gada 01. novembrim.

13.12.2011. ir iesniegti priekšlikumi projekta grozījumiem, pagarinot projekta ieviešanas termiņa līdz 2012. gada 30.septembrim un paredzot šādus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus:

Logu un durvju nomaiņu;

Fasādes, pagraba sienu, cokola, pārseguma siltināšanu;

Jumta remonts un bēniņu siltināšana;

Apkures sistēmas pārbūve no atkarīgās uz neatkarīgo;

Siltuma utilizatora ierīkošana esošajā ventilācijas sistēmā;

Vecā apgaismojuma elementu nomaiņa uz luminiscentā tipa gaismekļiem;

Karstā ūdens sistēmas rekonstrukciju.

19.08.2011. noslēgts Līgums Nr. 7.-4./05-2 ar SIA „EBS” par vienkāršotās renovācijas kartes izstrādi un būvdarbu veikšanu. Līguma izpildes termiņš – 12.nedēļas.

18.08.2011. noslēgts Būvuzraudzības pakalpojumu Līgums Nr. 7.-4./05-1 ar SIA „Būves un būvsistēmas”.