Programmas Starptautiskais bakalaurāts karjeras izglītībā pedagogu pieredzes apmaiņa Austrijā

Ogres tehnikuma programmas Starptautiskais bakalaurāts Karjeras izglītībā ( turpmāk IBCP) pedagogi un koordinatore Erasmus+ programmas projekta nr. 2023-1-LV01-KA121_VET-000127138 ietvaros devās uz Austriju, lai iegūtu pieredzi programmas pārvaldības procesos metodiskā darba vadībā, mācīšanas un mācīšanās kvalitātes nodrošināšanā, kā arī lai pilnveidotu savas kultūras daudzveidības un svešvalodu prasmes.

Projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Austrijas duālo profesionālo izglītību un redzēt praksē, kā tā tiek realizēta gan izglītības iestādēs, gan skolēnu testēšanas centrā, kam ir milzīga atbalsta loma agrīnās karjeras izvēles veikšanā. Gūtais iespaids un pieredze skolēnu testēšanas centrā izmantojams piedaloties IZM iniciētās darba grupās, plānojot profesionālās izglītības pievilcības pilnveidi un programmu atbilstību darba tirgum un skolēnu spējām, interesēm un kompetencēm.

Tāpat kopīgās diskusijās ar pedagogiem un audzēkņiem tika dota iespēja iepazīties ar inovatīvam mācīšanas un mācīšanās metodēm.  Redzētais gan audzēkņu prakses vietās, gan viesojoties “Makerspace”- iestādē, kas piedāvā augsti attīstītu tehnoloģisku vidi amatniekiem un interesentiem, var noderēt modelējot jaunus resursus tehnikumā un plānojot uzņēmējdarbības formas un jauno amatnieku atbalsta programmas gan tehnikuma, gan valsts līmeni.

Kultūras daudzveidību praksē vērojām gan klausoties interesantajos stāstos par Austrijas pagātni un šodienu, gan iepazīstot nacionāli nozīmīgus kultūras objektus, kā vērojot ikdienas realitāti Klāgenfurtē, Zalcburgā un Vīnē. Nebijusi kultūras pieredze bija viesošanās tautā populārās Austrijas ķeizarienes Sisi virtuālajā muzejā, iegūstot asas izjūtas un klātbūtnes efektu.

Pieredze internacionālas vides un procesu, kultūras daudzveidības, atvērtības, sadarbības  nodrošināšanā mācīšanas un mācīšanās procesu, metožu, vides īstenošanā Bundeshandelsakademic und Bundeshandelsschhule, Karntner Tourismus schule, Fachberufsshule Warmbad Villach), īpaši izmantojama IBCP programmas īstenošanā un attīstībā.

Pedagogi atgriezās ierosmes un ideju pilni, kas rezultēsies IBCP programmas kvalitātes pilnveidē. Mācīšanas un mācīšanās procesā, kā arī programmas izvērtēšanā un turpmāko prioritāšu noteikšanā  tiks izmantoti gan gūtie priekšstati, gan izvērtēti kopīgie mērķi, kontaktu veidošanas un kopīgu projektu realizācijas iespējas.

 

Inga Elksne

Starptautisko attiecību nodaļas izglītības metodiķe