Pirmais virtuālo mācību sesiju cikls par darba vidē balstītu mācību ieviešanu ir noslēdzies ar noderīgām atziņām un augstu novērtējumu

Saskaņā ar Eiropas Izglītības fonda (European Training Foundation) pasūtījumu no 2021. gada marta līdz 2021. gada jūnija beigām Ogres tehnikums sadarbībā ar Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums”, Daugavpils būvniecības tehnikumu un Profesionālās izglītības kompetences centru “Rīgas valsts tehnikums” dalījās pieredzē ar Albānijas, Armēnijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Moldovas un Ziemeļmaķedonijas profesionālās izglītības izcilības centriem (CoVE) par to, kā motivēt sākumskolas skolēnus izvēlēties profesionālo izglītību, kā radīt arvien lielāku interesi par profesiju pašreizējiem audzēkņiem, kā iesaistīt uzņēmējus darba vidē balstītu mācību (DVB) īstenošanā, kā soli pa solim DVB tiek ieviestas Latvijā, kāds ieguvums ir, mācot  uzņēmuma nozīmētos prakšu vadītājus.  

Virtuālo mācību sesiju dalībnieki guva jaunu informāciju un dalījās arī savā pieredzē, tādējādi katra sesija tika vērtēta ne tikai kā Latvijas pieredzes izplatīšana, bet arī kā dalīšanās ar labas prakses piemēriem starp Latviju – Albāniju – Ziemeļmaķedoniju un Latviju – Armēniju – Baltkrieviju – Kazahstāna – Moldovu.

  1. mācību sesija “Karjeras izglītība”

Latvijā karjeras izglītība sākas no pirmsskolas, organizējot praktiskas darbnīcas, lai rosinātu bērnu interesi par dažādām profesijām. Tālākā karjeras izglītība tiek nodrošināta pamatskolas vecumā (piemēram, karjeras dienas sākumskolās, atvērto durvju dienas, integrētās karjeras klases utt.), kā arī profesionālās vidējās izglītības posmā, piemēram, organizējot vietējus, reģionālus un starptautiskus meistarības konkursus. Nozares un tās uzņēmumu atbalsts un iesaistīšanās gan informatīvajos, gan praktiskajos pasākumos sniedz dažādus ieguvumus ne tikai audzēkņiem, bet arī darba devējiem – jo vairāk darba devēji iesaistās mācību procesā, jo lielākas garantijas, ka iegūtās profesionālās kvalifikācijas būs atbilstošas daba tirgus vajadzībām. 

  1. mācību sesija “Uzņēmumu motivēšana iesaistīties DVB īstenošanā”

Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir, kā iesaistīt darba devējus DVB, lai viņi ne tikai būtu ieinteresēti DVB īstenošanā, bet arī aktīvi to popularizētu un atbalstītu. Latvijā nozaru ekspertu padomju loma DVB ieviešanā un īstenošanā ir ļoti svarīga: nozaru ekspertu padomes ne tikai popularizē DVB un izsaka priekšlikumus tās organizācijas uzlabošanai, bet arī izplata informāciju par DVB iespējām, mudinot uzņēmumus iesaistīties. Arī paši uzņēmumi popularizē DVB publiskajā telpā, piedaloties semināros, nozaru profesionālo organizāciju sanāksmēs, ikgadējās izglītības izstādēs, uzņemot viesus no dažādām valstīm un demonstrējot pieredzi uzņēmumā. Tas veicina DVB atpazīstamību un izpratni, kā arī uzņēmumu interesi.

  1. mācību sesija “DVB organizācijas praktiskie jautājumi”

Katrs DVB ieviešanas process sākas ar sadarbības partneru meklēšanu – bez darba devēju un nozares iesaistīšanas profesionālā izglītība nav iespējama. Visiem DVB spēlētājiem – izglītības iestādei, uzņēmumam un audzēknim – ir savas tiesības, pienākumi, prasības un arī ieguvumi. Ļoti svarīgi DVB īstenošanā ir prakses rezultātu novērtēšana atbilstoši izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem (informācija par prakses vietu, nozīmi Latvijas ekonomikā, veiktajiem uzdevumiem, iegūtajām prasmēm,  secinājumiem, plānotajiem nākamās prakses uzdevumiem) un saņemtajiem  audzēkņu raksturojumiem, ko sniedz gan uzņēmuma, gan profesionālās izglītības iestādes nozīmētais prakses vadītājs. Katras DVB beigās tiek kopīgi izstrādāti secinājumi un izaicinājumi turpmākajām praktiskajām mācībām.

  1. mācību sesija “Prakses vadītāja uzņēmumā nozīme DVB īstenošanā”

Prakses vadītājs uzņēmumā ir galvenā persona DVB ieviešanā. Viņa galvenais uzdevums ir ne tikai uzraudzīt DVB norisi, bet daudz svarīgāk ir radīt pozitīvu, uz uzticību un paļāvību balstītu gaisotni darba vietā. Izcils prakses vadītājs saprot praktikanta problēmas un aktīvi iesaistās šo problēmu risināšanā, ir iecietīgs jautājumos, kas var rasties dažādu kultūras, dzimumu, mentalitātes un cita veida atšķirību dēļ, ievēro ētiskos, kā arī konfidencialitātes aspektus, darbā izrāda godīgumu un saskanīgu rīcību. Tāpēc prakses vadītājam Latvijā ir īpašas prasības – viņam ir jābūt atbilstošai profesionālajai kvalifikācijai un jāatbilst papildu prasībām par pedagoģisko kompetenci. Bet vienmēr jāpatur prātā, ka ne visi var un viņiem jābūt pedagogiem.

  1. mācību sesija “Prakses vadītāju mācības kā augstas kvalitātes DVB atslēga”

Saziņa un sadarbība ar trīs galvenajiem spēlētājiem (profesionālās izglītības iestādes nozīmētais prakses vadītājs, praktikants/audzēknis, uzņēmuma nozīmētais prakses vadītājs) ir nepieciešama visā DVB procesā: pirms, tās laikā un pēc DVB īstenošanas. Prakses vadītāju apmācība palīdz izprast profesionālās izglītības iestādes un DVB darbību, kā arī prakses vadītāja un uzņēmuma būtisko lomu un nozīmi; tas veicina pieredzes apmaiņu, attīsta jaunas zināšanas un prasmes. Bieži uzņēmuma un profesionālās izglītības iestādes nozīmēto prakses vadītāju mācības notiek kopā. Tas ir ļoti labi, jo, strādājot kopā, puses sāk saprast viena otras smago darbu un tā nozīmi jauniešu mācīšanā, kā arī to, ka tikai kopā var sasniegt labus rezultātus. Atbalsts praktikantam DVB laikā ir profesionālās izglītības iestādes un uzņēmuma komandas darbs. Tas motivē un veicina kvalitāti.

 

CoVE pārstāvji augstu novērtēja individuālo pieeju DVB ieviešanā Latvijā. Diskusijās tika uzsvērta audzēkņu atbildības, punktualitātes, darba kvalitātes, attieksmes pret darbu nozīme un ietekme, kļūstot par  darba tirgus dalībniekiem.

Katras mācību sesiju rosināja domāt, uzdot jautājumus un interesēties par jaunām tēmām. Tāpēc, sākot ar 2021. gada rudeni, turpināsies diskusijas par jautājumiem, kā visefektīvāk mācīties darot, kā iesaistīt vecākus karjeras izglītībā un DVB, kā  vērtēt DVB laikā iegūtās zināšanas un prasmes.