Noslēdzies Skillman forums 2023

Ogres tehnikumā 2023. gada 26. septembrī Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar starptautiska līmeņa organizācijām Skillman International, Eiropas Izglītības fondu (Europea Training Foundation), Europea Latvia, biedrību “Siera klubs” un Āzijas Attīstības banku Eiropas Prasmju gada ietvaros organizēja starptautisku forumu “The Planet of skills. Renewed Perspective on Networking Potential” (Prasmju planēta. Jauns skatījums uz tīklošanās potenciālu).

 “The Skillman Network” tīklojums dibināts 2014. gadā. Tīklojums apvieno ieinteresētās puses (t.sk. institūtus, izglītības iestādes, uzņēmumus) no visas Eiropas, lai uzlabotu Viedās ražošanas prasmes. Tīkls, kurā apvienojušies nozares līderi, pētniecības institūti un profesionālās izglītības nodrošinātāji, veicina izcilību profesionālajā izglītībā, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. “The Skillman Network” tīklā reģistrēti vairāk nekā 900 dalībnieki  95 valstīs. Nesen tīkls paplašinājās, sadarbojoties ar Skillman China, un tīklojumā tika uzņemti vairāk nekā 200 Ķīnas profesionālās izglītības iestādes. “The Skillman Network”  galvenais pasākums ir Skillman International Forum (SIF), kas veicina diskusijas un ideju apmaiņu starp tās dalībniekiem, un šogad –  2023. gada 26. un 27. septembrī – tas notika Latvijā.

Šogad forumā Latvijas izglītības politikas veidotāji un profesionāļi prezentēja ieguldījumu valsts profesionālās izglītības kvalitātes un konkurētspējas veicināšanā globālo pārmaiņu kontekstā. Foruma ietvaros bija iespēja dibināt jaunus kontaktus, apspriest sadarbības idejas un gūt iedvesmu jaunām iniciatīvām, jo piedalījās vairāk nekā 250 profesionālās izglītības pārstāvji, to skaitā 100 ārvalstu viesi: profesionālās izglītības politikas veidotāji un īstenotāji, nozaru profesionālo organizāciju pārstāvji, profesionālās izglītības iestāžu direktori un pedagogi.

  1. gada forumā īpaša uzmanība tika pievērsta globālo tīklu potenciālam kā resursam sabiedrības izpratnes veicināšanai par profesionālo izglītību un prasmēm. Pasākuma mērķis bija veicināt jauno tendenču integrēšanu nākotnes sabiedrībā, kurā jebkurai kvalifikācijai ir nozīme un kurā mikroakreditācijas datiem var būt izšķiroša nozīme.

Paldies visiem dalībniekiem,  kuri atrada laiku būt kopā ar profesionālās izglītības politikas veidotājiem un īstenotājiem, iedvesmojot profesionālās izglītības virzību uz internacionalizāciju un  nozaru Izcilības un inovāciju centru attīstību, kā to paredz Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027.gadam un Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam redzējums un uzdevumi.