Īpašumi

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama zemesgramata.lv).

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama kadastrs.lv).

Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.

Nomātie nekustamie īpašumi 

Šobrīd Ogres tehnikumam nav noslēgto līgumu par nekustamo īpašumu nomu.

Iznomātie nekustamie īpašumi 

Ogres tehnikums ir iznomājis šādus nekustamos īpašumus.

Tabula ar nomniekiem

Ogres tehnikuma darbības nodrošināšanai nevajadzīgā valsts kustamā manta 

Šobrīd Ogres tehnikumam nav darbības nodrošināšanai nevajadzīgās valsts kustamās mantas.