Epidemioloģiskās drošības prasības Ogres tehnikuma audzēkņiem un darbiniekiem 2021./2022.m.g.

Epidemioloģisko drošības prasību ievērošana Ogres tehnikumā 2021./2022.m.g. Ogres novadā Ogrē un Tīnūžu pagastā, un izglītības programmu īstenošanas vietā Gulbenes novada Rankā

  • Audzēkņi Ogres tehnikumā atrodas ar (1) vakcinācijas sertifikātu vai (2) pārslimošanas sertifikātu vai (3) negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
  • Darbinieki Ogres tehnikumā atrodas ar (1) vakcinācijas sertifikātu vai (2) pārslimošanas sertifikātu.
  • Apmeklētāji Ogres tehnikumā var ienākt, uzrādot ēku un teritorijas uzraugam (1) vakcinācijas sertifikātu vai (2) pārslimošanas sertifikātu.
  • Epidemioloģisko prasību ievērošanu audzēkņiem uzrauga grupu audzinātāji, virsuzraudzība direktores vietniecei audzināšanas un kultūrizglītības jomā Sigitai Jasinskai, izglītības programmu īstenošanas vietā Rankā direktores vietniecei metodiskajā jomā Lindai Ozoliņai.
  • Epidemioloģisko prasību ievērošanu darbiniekiem uzrauga atbildībā esošo jomu nodaļu vadītāji, virsuzraudzība darba aizsardzības speciālista Klāvam Miezim.
  • Epidemioloģisko prasību ievērošanu dienesta viesnīcās uzrauga dienesta viesnīcas pedagogi, virsuzraudzība Dienesta viesnīcu nodaļas vadītājam Dmitrijam Usinam.
  • Par mācību telpu regulāru vēdināšanu atbildīgi mācību priekšmetu pedagogi.
  • Par darba telpu regulāru vēdināšanu atbildīgi darbinieki.

Ogres tehnikuma mācību koplietošanas telpās, dienesta viesnīcu koplietošanas telpās un mācību nodarbībās sejas masku lietošana ir obligāta. 

Atbildīgais par audzēkņu, pedagogu un darbinieku antigēna testēšanu ir darba aizsardzības speciālists Klāvs Miezis.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt lietvedei Maijai Ermansonei pa tālruni 26612354.