Nosaukums: Digitaly Signed Credentials and Open Badges in VET and HE (DISCOVET) Nr. 2020-1-HU01-KA202-078793

Projekta apraksts: projektā ”DISCOVET” plānots risināt digitāli parakstītu apliecinājumu un sertifikātu jautājumu. Aizvien vairāk pieaug atvērtā satura un atvērto tiešsaistes kursu piedāvājums, kas ļauj cilvēkiem vienkāršāk iegūt jaunas prasmes vai uzlabot un papildināt esošās. Šo iegūto prasmju akreditācijai jāattīstās vienlīdz lielā ātrumā; ņemot vērā pieaugošo virtuālo mobilitāšu un virtuālo aktivitāšu apjomu, digitālajai akreditācijai un sertifikācijai būtu jābūt gatavai liela apjoma institucionālai izmantošanai. Saskaņā ar Bluebadges Scheme statistiku (2018. g.) Apvienotajā Karalistē vien tika izsniegti vairāk nekā 860 000 atvērtā tipa sertifikāti un iegūti 2,35 miljoni digitālie sertifikāti un apliecinājumi.

Projekta mērķisizmantojot atvērtā tipa sertifikāta (Open badge 2.0) atvērtā standarta iespējas, izstrādāt jēgpilnu PIA un AI kursu un satura tipoloģijas datu struktūru (PIA līmenis, PIA sektors, mērķis, ilgums, utt.) Tās pamatā būs ES PIA standarti, OEPass pētījumu secinājumi, jaunizveidotā EDCI (Europass Digital Credentials Infrastructure) savietojamības standarti un pašu projekta partneru valstu standarti un klasifikācija. Rezultātā tiks iegūts papildu metadatu tīkls, kas papildinās sertifikātu. Otrs projekta mērķis ir izstrādāt paplašināmu atvērtā koda paraug-izstādīšanas platformas (repozitorija) pilotprojektu, kurā partnerorganizācijas (jēgpilnāk un ar plašākām meklēšanas iespējām, nekā šobrīd to piedāvā, piemēram, ASV bāzētā Badgr platforma) varēs apkopot (izsniegt, nopelnīt, uzglabāt, apskatīt) savus digitālos sertifikātus – pēc tam šāda iespēja būs arī citām izglītības iestādēm un audzēkņiem.

Projekta termiņš01.11.2020.-31.10.2022.

Projekta finansējums: EUR 263,265

Projekta partneri:

Budapesti Muszaki Es Gazdasagtudomanyi Egyetem (Ungārija) – koordinators

Vytauto Didziojo Universitetas (Lietuva)

Militos Symvouleutiki A.E. (Grieķija)

Innovation Training Center, S.L. (Spānija)

Knowledge Innovation Centre LTD (Malta)