Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā

2017.gada 29.decembrī

2017.gada nogalē – 29.decembrī Ogres tehnikums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/17/I/017.

Projekta „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā” mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā "Ogres meža tehnikums", Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, samazinot primārās enerģijas gada patēriņu un siltumnīcefekta gāzes rādītājus, nodrošinot komforta prasībām atbilstošu mikroklimatu telpās, veidojot mūsdienu prasībām atbilstošus sadzīves apstākļus, ceļot Ogres tehnikuma prestižu un veicinot audzēkņu interesi izvēlēties apgūt profesionālo izglītību.


Lai nodrošinātu 2016.gada 9.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.534 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk tekstā - aktivitātes MK noteikumi) noteiktā specifiskā mērķa sasniegšanu, tiek plānots veikt šādas darbības:

1.būvprojekta aktualizāciju;

2.būvprojekta ekspertīzes nodrošināšanu;

3.dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu, t.sk., būvdarbu veikšanu ēku norobežojošajās konstrukcijās, pagraba grīdas un augšējā stāva pārseguma siltināšanu, būvdarbu autoruzraudzību un būvuzraudzību;

4.publicitātes pasākumu īstenošanu.

Projekta ietvaros sasniedzamie rādītāji un to vērtības:
1) vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei ēkā 71.46 kWh/m2 gadā;

2) primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums – 666.56 MWh/gadā jeb 152.85 KWh/m2 gadā;

3) aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums – 121.799 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.


Projekta kopējais finansējums ir EUR 597 818.00 (t.sk. ERAF finansējums ir EUR 508 145.30 un valsts budžeta finansējums EUR 89 672.70), īstenošanas ilgums 2017.gada IV ceturksnis - 2018.gada IV ceturksnis.

 

2018.gada 28.martā

Saskaņā ar 2017.gada 6.septembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Torensberg” Nr. 9-7/06-7 (SAM 4.2.1.2. Nr. 9-9/06-4), sākot ar 2017.gada 16. oktobri tiek īstenoti dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Līdz 2018.gada 28.martam ir veikti nepieciešamie ēkas elementu demontāžas darbi, fasādes un jumta siltināšanas darbi, daļēji nomainīti logi un turpinās ēkas fasādes darbi

 foto3 2803 foto1 2803 foto2 2803Būvdarbu autoruzraudzību nodrošina SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” (līguma Nr. 9-7/06-2, SAM 4.2.1.2. 9-9/06-2), bet būvuzraudzību - SIA “REM PRO” (līguma Nr. 9-7/06-8, SAM 4.2.1.2. 9-9/06-5).


LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB