Krājums

Ogres tehnikuma bibliotēka veido krājumu atbilstoši tehnikuma izglītības programmu prasībām, kā arī bibliotēkas lietotāju daudzveidīgu interešu izkopšanai un pašizglītībai.

Bibliotēkas krājums ir universāls, tajā ietilpst mācību un nozaru literatūra, daiļliteratūra, uzziņu izdevumi, periodiskie izdevumi, metodiskā un uzziņu literatūra pedagogiem, audio, videomateriāli u.c. dokumenti. Bibliotēkā pieejamo informācijas vienību kopskaits – 30598, tai skaitā 12182 mācību grāmatu eksemplāru.

Bibliotēkas krājums izvietots Ogres tehnikuma 1.stāvā „Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads.

Krājumā esošo informācijas resursi atspoguļoti Ogres reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā (https://ogre.biblioteka.lv/), kurā atrodama bibliogrāfiskā informācija par Ogres Centrālās bibliotēkas, Ogres reģiona publisko bibliotēku, Ogres mācību iestāžu bibliotēku krājumos esošajiem dokumentiem.

Kopkatalogā reģistrēti visi OT bibliotēkas jaunieguvumi sākot no 2008. gada, kā arī reģistrēti tie iespieddarbi, kas bibliotēkas krājumā saņemti pirms bibliotēkas automatizācijas uzsākšanas.

Mācību literatūras pasūtīšana notiek pedagogam, aizpildot iespieddarba pasūtījuma veidlapu, kuru pārbauda OT bibliotekārs, saskaņo ar tiešo nodaļas vadītāju, galveno grāmatvedi un direktora vietnieci izglītības jomā.

OT bibliotēkas abonētie preses izdevumi 2018. gadam