Projekta 8.3.4.0. PuMPuRS I semestra rezultāti

LV ID EU logo ansamblis ESF mazais

Ogres tehnikums 2017.gada 30.augustā ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros.

Mācību gada I semestrī, projekta PuMPuRS ietvaros, 21 tehnikuma audzēknis saņēma atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai, atbilstoši individuālā plāna atbalsta pasākumiem - papildu konsultācijas mācību priekšmetos, atbalsta personāla palīdzību, kā arī ēdināšanas, naktsmītnes vai transporta izmaksu kompensāciju.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt vai iekavēt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 

pumpurs mmaxi-1